Close
華語詞目先生
鹿港偏泉腔先生 sian-sinn
三峽偏泉腔先生 sian-sinn
臺北偏泉腔先生 sian-sinn
宜蘭偏漳腔先生 sin-senn
臺南混合腔先生 sian-senn
高雄混合腔先生 sian-sinn
金門偏泉腔先生 sian-sinn
馬公偏泉腔暫無資料 
新竹偏泉腔先生 sian-sinn
臺中偏漳腔先生 sin-senn
詞目 先生  0583
音讀 sian-sinn 又唸作sin-sennsian-senn
釋義 1.教師。例:你佇學校讀冊,愛聽先生的教示。Lí tī hk-hāu thk-tsheh, ài thiann sian-sinn ê kà-sī. (你在學校讀書,要聽老師的教誨。) 老師
2.醫生。例:人若是無爽快,愛去予先生看。Lâng nā-sī bô sóng-khuài, ài khì hōo sian-sinn khuànn. (人要是不舒服,要去給醫生看。) 醫生、大夫
3.稱謂。對男性的稱呼。例:先生,請問尊姓大名?Sian-sinn, tshiánn-mg tsun sìng tāi bîng? (先生,請問尊姓大名?) 
4.對知識份子、有德行或專門技能者、道士的尊稱。例:林先生咧教漢文。Lîm--sian-sinn teh kà hàn-bûn. (林先生在教漢文。) 道士先生媽