臺灣閩南語常用詞辭典

分類索引
分類詞目索引»心理»心理活動
詞目 音讀 詞目 音讀
愛護ài-hōo愛睏ài-khùn
愛媠ài-suí掩崁am-khàm
暗行àm-hīng暗步àm-pōo
按算àn-sǹgbāng
夢境bāng-kíng夢見bāng-kìnn
夢中bāng-tiong
迷惑bê-hi̍k迷戀bê-luân
迷失bê-sit袂記得bē-kì-tit/buē-kì-tit
袂伸捙bē-tshun-tshia/buē-tshun-tshia欲知beh-tsai/bueh-tsai
美夢bí-bāng免數想bián siàu-siūnn
眠夢bîn-bāng明瞭bîng-liâu
冥想bîng-sióng明知bîng-tsai
無愛bô ài無望bô-bāng
無法伊bô-huat--i無步bô-pōo
摸無路bong-bô-lōogāng
疑問gî-būn
疑惑gî-hi̍k疑心gî-sim
義氣gī-khì憢疑giâu-gî
戇想gōng-siūnn誤會gōo-huē
誤解gōo-kái外外guā-guā
guān願望guān-bōng
願意guān-ì
下願hē-guān希望hi-bāng
hiâm嫌疑hiâm-gî
僥心hiau-sim欣羨him-siān
欣賞him-siónghīng
後悔hiō-hué向善hiòng-siān
好意hó-ì好心hó-sim
風火hong-hué/hong-hé防範hông-huān
防止hông-tsí好奇hònn-kî
懷疑huâi-gî懷念huâi-liām
反省huán-síng反對huán-tuì
幻滅huàn-bia̍t幻想huàn-sióng
煩惱huân-ló發願huat-guān
發覺huat-kak發性地huat-sìng-tē/huat-sìng-tuē
回憶huê-ik/hê-ik回顧huê-kòo/hê-kòo
回心轉意huê-sim-tsuán-ì/hê-sim-tsuán-ì回想huê-sióng/hê-sióng
費神huì-sîn憤怒hùn-nōo
hūn意愛ì-ài
意願ì-guān意向ì-hiòng
意見ì-kiàn意料ì-liāu
意思ì-sù意圖ì-tôo
意志ì-tsì維持î-tshî
厭𤺪ià-siān
陰謀im-bôo/im-biô允准ín-tsún/ún-tsún
ioh臆出出ioh-tshut-tshut
欲望io̍k-bōng慾望io̍k-bōng
容允iông-ín/iông-ún有意iú-ì
熱愛jia̍t-ài/lia̍t-ài饒命jiâu-miā/liâu-miā
jiâu/liâu忍耐jím-nāi/lím-nāi
忍受jím-siū/lím-siūjím/lím
認份jīn-hūn/līn-hūn認路jīn-lōo/līn-lōo
認知jīn-ti/līn-ti認定jīn-tīng/līn-tīng
如意jû-ì/lû-ì假想ká-sióng
佮意kah-ì解悶kái-būn
解心悶kái-sim-būn解愁kái-tshiû
覺悟kak-ngōo覺醒kak-tshénn/kak-tshínn
感應kám-ìng感慨kám-khài
感念kám-liām感傷kám-siong
感想kám-sióng感嘆kám-thàn
感觸kám-tshiok厚工kāu-kang
假象ké-siōngkham
欺瞞khi-muâ欺騙khi-phiàn
起雄khí-hiông起狂khí-kông
起性地khí-sìng-tē/khí-sìng-tuē企圖khì-tôo
窮分khîng-hun抾恨khioh-hīn/khioh-hūn
吸引khip-ín考慮khó-lī/khó-lū
苦心khóo-sim區別khu-pia̍t
掛心khuà-sim圈套khuan-thò
看法khuànn-huat看款khuànn-khuán
看破khuànn-phuà看重khuànn-tiōng
開竅khui-khiàu記憶kì-ik
期望kî-bōng期待kî-thāi
寄望kià-bāng堅持kian-tshî
見解kiàn-kái激氣kik-khì
敬佩kìng-puē敬重kìng-tiōng
叫是kiò-sī高見ko-kiàn
顧慮kòo-lī/kòo-lū構想kòo-sióng
掛意kuà-ì掛慮kuà-lī/kuà-lū
怪人kuài--lâng觀感kuan-kám
關心kuan-sim觀想kuan-sióng
觀點kuan-tiám關注kuan-tsù
決心kuat-sim過癮kuè-giàn/kè-giàn
過意kuè-ì/kè-ì過心kuè-sim/kè-sim
規畫kui-uē詭計kuí-kè
難忘lân-bōng理念lí-liām
理想lí-sióng念頭liām-thâu
聯想liân-sióng了解liáu-kái
料想liāu-sióng料算liāu-sǹg
臨機應變lîm-ki-ìng-piàn領教líng-kàu
立志li̍p-tsì留戀liû-luân
勞心lô-simlóo
lún忍氣lún-khì
毋捌m̄ bat毋知m̄ tsai
毋知影m̄ tsai-iánn毋准m̄-tsún
嘛欲mā beh/mā bueh腦海náu-hái
向望ǹg-bāng領受niá-siū
惡夢ok-bāng惡意ok-ì
把戲pá-hì歹意pháinn-ì
偏心phian-sim評判phîng-phuànn
破滅phò-bia̍t抱歉phō-khiàm
浮現phû-hiānphuànn
判斷phuànn-tuàn避免pī-bián
便看piān-khuànn寶惜pó-sioh
佩服puē-ho̍k三思sàm-su
生份senn-hūn/sinn-hūn死心sí-sim
善意siān-ì善心siān-sim
設法siat-huat設想siat-sióng
數念siàu-liām數想siàu-siūnn
心目中sim-bo̍k-tiong心願sim-guān
心血sim-hiat心意sim-ì
心機sim-ki心聲sim-siann
心得sim-tik心動sim-tōng
sīm信任sìn-jīm/sìn-līm
信篤sìn-táu神通sîn-thong
醒悟síng-ngōo誠意sîng-ì
承受sîng-siū承擔sîng-tam
sioh宿怨siok-uàn
相愛siong-ài相信siong-sìn
sióng想像sióng-siōng
失覺察sit-kak-tshat收心siu-sim
守護siú-hōo受氣siū-khì
相思siunn-sisiūnn
想法siūnn-huat想空想縫siūnn-khang-siūnn-phāng
想起siūnn-khí想東想西siūnn-tang-siūnn-sai
損神sńg-sînsu
思慕su-bōo思考su-khó
思念su-liām思想su-sióng
思維su-uî煞去suah--khì
suàn搭嚇tah-hiannh
答應tah-ìng擔心tam-sim
擔輸贏tam-su-iânn打動tánn-tōng
敨氣tháu-khuì體驗thé-giām
體會thé-huē體諒thé-liōng
體悟thé-ngōo提防thê-hông
討厭thó-ià痛恨thòng-hūn
土想thóo-siūnn推論thui-lūn
推算thui-sǹg推測thui-tshik
吞忍thun-lúnti
珍惜tin-sioh著驚tio̍h-kiann
著急tio̍h-kip著生驚tio̍h-tshenn-kiann/tio̍h-tshinn-kiann
直覺ti̍t-kak張掇tiunn-tuah
張等tng-tán當做tòng-tsò/tòng-tsuè
同意tông-ì同感tông-kám
同情tông-tsîng動機tōng-ki
賭氣tóo-khì賭強tóo-kiông
tsai知影tsai-iánn
知輕重tsai-khin-tāng知苦tsai-khóo
知位tsai-uī贊成tsàn-sîng
贊同tsàn-tông猜疑tshai-gî
操煩tshau-huân操心tshau-sim
tsheh/tshueh痴迷tshi-bê
淺想tshián-siūnn凊心tshìn-sim
錯覺tshò-kak出氣tshut-khuì
出水tshut-tsuí食醋tsia̍h-tshòo
戰後tsiàn-āu情懷tsîng-huâi
情感tsîng-kám情結tsîng-kat
祝福tsiok-hok執意tsip-ì
質疑tsit-gî作用tsok-iōng
崇拜tsông-pài主義tsú-gī
主意tsú-ì主見tsú-kiàn
主張tsú-tiunn注意tsù-ì
自覺tsū-kak自新tsū-sin
尊敬tsun-kìng尊重tsun-tiōng
tsún存心tsûn-sim
tuàn對策tuì-tshik
uàn怨恨uàn-hūn
怨嘆uàn-thàn怨妒uàn-tòo
怨慼uàn-tsheh/uàn-tshueh畫面uē-bīn
違反uî-huán
違背uî-puē隱瞞ún-muâ

回上一層