臺灣閩南語常用詞辭典

分類索引
分類詞目索引»飲食»食物、飲料、煙酒
詞目 音讀 詞目 音讀
鴨鯗ah-siúnn醃瓜am-kue
ám泔糜仔ám-muê-á/ám-bê-á
暗飯àm-pn̄g暗頓àm-tǹg
紅龜âng-ku紅龜粿âng-ku-kué/âng-ku-ké
紅露酒âng-lōo-tsiú紅豆âng-tāu
紅茶âng-tê紅糟âng-tsau
紅蔥仔頭âng-tshang-á-thâu紅酒âng-tsiú
ānn餡餅ānn-piánn
肉拊bah-hú肉羹bah-kenn/bah-kinn
肉乾bah-kuann肉類bah-luī
肉包bah-pau肉品bah-phín
肉皮bah-phuê/bah-phê肉餅bah-piánn
肉脯bah-póo肉絲bah-si
肉豉仔bah-sīnn-á肉酥bah-soo
肉質bah-tsit肉圓bah-uân
肉丸仔bah-uân-á饅頭bán-thô
麥仔茶be̍h-á-tê麥仔酒be̍h-á-tsiú
麥芽膏be̍h-gê-ko麥芽糖be̍h-gê-thn̂g
麥片be̍h-phìnn米仔麩bí-á-hu
米粉bí-hún米粉炒bí-hún-tshá
米糠bí-khng米糕bí-ko
米粩bí-láu米奶bí-ling/bí-ni
米糧bí-niû米芳bí-phang
美食bí-si̍t米篩目bí-thai-ba̍k
米酒bí-tsiú米酒頭仔bí-tsiú-thâu-á
米漿bí-tsiunn味素bī-sòo
味素粉bī-sòo-hún滿漢全席buán-hàn-tsuân-si̍k
牛肉gû-bah牛油gû-iû
牛奶糖gû-ling-thn̂g/gû-ni-thn̂g牛排gû-pâi
牛舌餅gû-tsi̍h-piánn原味guân-bī
下水湯hā-suí-thng海味hái-bī
海產糜hái-sán-muê/hái-sán-bê幌頭仔hàinn-thâu-á
番薯粉han-tsî-hún/han-tsû-hún番薯箍han-tsî-khoo/han-tsû-khoo
番薯簽han-tsî-tshiam/han-tsû-tshiam蝦膎hê-kê/hê-kuê
魚拊hî-hú/hû-hú魚肝油hî-kuann-iû/hû-kuann-iû
魚脯hî-póo/hû-póo魚丸hî-uân/hû-uân
現流仔hiān-lâu-á香油hiang-iû
杏仁茶hīng-jîn-tê/hīng-lîn-tê香菇肉糜hiunn-koo-bah-muê/hiunn-koo-bah-bê
好酒hó-tsiú茯苓糕ho̍k-lîng-ko
封肉hong-bahhu
發粉huat-hún發粿huat-kué/huat-ké
花茶hue-tê伙食hué-si̍t/hé-si̍t
火腿hué-thuí/hé-thuíhun
薰屎hun-sái薰頭hun-thâu
薰吹hun-tshue/hun-tshe薰喙仔hun-tshuì-á
粉圓hún-înn粉肝hún-kuann
粉粿hún-kué/hún-ké粉腸仔hún-tn̂g-á
粉腸hún-tshiâng意麵ì-mī
iâm鹽花仔iâm-hue-á
鹽份iâm-hūn鹽水iâm-tsuí
煙腸ian-tshiâng飲用水ím-iōng-tsuí
飲料ím-liāu飲品ím-phín
蔭豉仔ìm-sīnn-á營養îng-ióng
圓仔înn-á圓仔湯înn-á-thng
圓仔粞înn-á-tshè/înn-á-tshuè養份ióng-hūn
養樂多Ióng-lo̍k-to養成ióng-sîng
油飯iû-pn̄g油蔥iû-tshang
油蔥粿iû-tshang-kué/iû-tshang-ké油臊iû-tsho
油脂iû-tsi油炸粿iû-tsia̍h-kué/iû-tsia̍h-ké
羊肉iûnn-bah熱量jia̍t-liōng/lia̍t-liōng
鰇魚羹jiû-hî-kenn/liû-hû-kinn咖哩ka-lí
絞肉ká-bah干貝kan-puè
kànn酵素kànn-sòo
高粱酒kau-liâng-tsiú厚酒kāu tsiú
厚薰kāu-hun雞肉ke-bah/kue-bah
雞卷ke-kńg/kue-kńg雞卵卷ke-nn̄g-kńg/kue-nn̄g-kńg
雞卵糕ke-nn̄g-ko/kue-nn̄g-ko雞排ke-pâi/kue-pâi
雞精ke-tsing/kue-tsing雞酒ke-tsiú/kue-tsiú
kenn/kinnkhak
汽水khì-tsuí柿粿khī-kué/khī-ké
柿餅khī-piánn圈仔khian-á
khng洘頭糜khó-thâu-muê/khó-thâu-bê
觳仔炱khok-á-te炕肉飯khòng-bah-pn̄g
礦泉水khòng-tsuânn-tsuí可可仔khoo-khóo-ah
枝仔冰ki-á-ping鹹魚kiâm-hî/kiâm-hû
鹹圓仔kiâm-înn-á鹹焗雞kiâm-ko̍k-ke/kiâm-ko̍k-kue
鹹粿kiâm-kué/kiâm-ké鹹糜kiâm-muê/kiâm-bê
鹹卵kiâm-nn̄g鹹酸甜kiâm-sng-tinn
鹹酥雞kiâm-soo-ke/kiâm-soo-kue鹹菜kiâm-tshài
桔仔餅kiat-á-piánn桔仔汁kiat-á-tsiap
金含kim-kâm鹼仔粿kinn-á-kué/kinn-á-ké
鹼粽kinn-tsàng薑母鴨kiunn-bó-ah
薑絲kiunn-si捲薰kńg-hun
ko糕仔ko-á
糕仔餅ko-á-piánn果汁kó-tsiap
貢丸kòng-uân瓜果kua-kó
割包kuah-pau罐頭kuàn-thâu
灌腸kuàn-tshiâng瓜子kue-tsí
粿仔kué-á/ké-á粿粽kué-tsàng/ké-tsàng
粿粞kué-tshè/ké-tshuè滾水kún-tsuí
臘肉la̍h-bahláu
李仔鹹lí-á-kiâm膁肚liám-tóo
涼水liâng-tsuí啉酒lim tsiú
奶茶ling-tê/ni-tê冷盤líng puânn
龍眼乾lîng-gíng-kuann柳丁汁liú-ting-tsiap
滷肉lóo-bah滷肉飯lóo-bah-pn̄g
滷味lóo-bī滷麵lóo-mī
滷卵lóo-nn̄g
麵粉mī-hún麵猴mī-kâu
麵龜mī-ku麵線mī-suànn
麵線糊mī-suànn-kôo麵茶mī-tê
麵麶mī-thi麵炙mī-tsià
物配mi̍h-phuè/mn̍gh-phè物食mi̍h-tsia̍h/mn̍gh-tsia̍h
蘑菇môo-koo麻油muâ-iû
麻粩muâ-láu麻糍muâ-tsî
梅仔餅muê-á-piánn/m̂-á-piánn糜飯muê-pn̄g/bê-pn̄g
muê/bê黃酒n̂g-tsiú
五香ngóo-hiang五加皮ngóo-ka-pî
五穀ngóo-kokniû
糧食niû-si̍t糧草niû-tsháu
卵包nn̄g-pau蚵仔麵線ô-á-mī-suànn
蚵仔煎ô-á-tsian蚵炱ô-te
烏魚子oo-hî-tsí/oo-hû-tsí烏龍oo-liông
烏龍茶oo-liông-tê烏梅仔酒oo-muê-á-tsiú/oo-m̂-á-tsiú
烏糖oo-thn̂g烏醋oo-tshòo
芋圓ōo-înn芋粿曲ōo-kué-khiau/ōo-ké-khiau
芋粿ōo-kué/ōo-ké芋泥ōo-nî
芋冰ōo-ping排骨酥pâi-kut-soo
包仔pau-á包種茶pau-tsióng-tê
白米pe̍h-bí白滾水pe̍h-kún-tsuí
白麻pe̍h-muâ白麻油pe̍h-muâ-iû
白飯pe̍h-pn̄g白糖pe̍h-thn̂g
白糖蔥pe̍h-thn̂g-tshang白醋pe̍h-tshòo
覆菜phak-tshài泡麵phàu-mī
皮蛋phî-tàn骿條phiann-liâu
phoh豐沛phong-phài
膨餅phòng-piánn葡萄酒phû-tô-tsiú
配料phuè-liāu/phè-liāu配頭phuè-thâu/phè-thâu
扁食pián-si̍t便飯piān-pn̄g
便當piān-tong便菜piān-tshài
便菜飯piān-tshài-pn̄g餅幼仔piánn-iù-á
冰枝ping-ki冰淇淋ping-kî-lîm
冰糖ping-thn̂gpn̄g
飯疕pn̄g-phí飯湯pn̄g-thng
飯菜pn̄g-tshài飯丸pn̄g-uân
噗薰pok-hun磅米芳pōng-bí-phang
póopôo
半天筍puàn-thian-sún半生熟puànn-tshenn-si̍k/puànn-tshinn-si̍k
半精白puànn-tsiann-pe̍h沙拉油sa-lá-iû
沙茶sa-te三層肉sam-tsân-bah
山珍海味san-tin-hái-bī三頓sann tǹg
西餐se-tshan生菇senn-koo/sinn-koo
四秀仔sì-siù-á宵夜siau-iā
紹興酒siāu-hing-tsiú成份sîng-hūn
燒肉sio-bah燒酒sio-tsiú
燒酒螺sio-tsiú-lê食物si̍t-bu̍t
食品si̍t-phín食材si̍t-tsâi
收泔siu-ám酸筍sng-sún
宋米仔sòng-bí-á四神湯sù-sîn-thng
鯊魚煙sua-hî-ian/sua-hû-ian蒜茸suàn-jiông/suàn-liông
筍乾sún-kuann筍絲sún-si
焦料ta-liāu冬瓜茶tang-kue-tê
冬菜tang-tshài筒仔米糕tâng-á-bí-ko
擔仔麵tànn-á-mī豆餡tāu-ānn
豆腐tāu-hū豆花tāu-hue
豆油tāu-iû豆油膏tāu-iû-ko
豆乳tāu-jú/tāu-lú豆鹹tāu-kiâm
豆乾tāu-kuann豆乾糋tāu-kuann-tsìnn
豆奶tāu-ling/tāu-ni豆皮tāu-phuê/tāu-phê
豆酺tāu-pôo豆沙tāu-se
豆豉tāu-sīnn豆簽tāu-tshiam
豆醬tāu-tsiùnn豆醬湯tāu-tsiùnn-thng
茶仔油tê-á-iû茶米tê-bí
茶葉tê-hio̍h茶油tê-iû
茶包tê-pau茶心tê-sim
茶心茶tê-sim-tê茶滓tê-tái
太白粉thài-pe̍h-hún太白酒thài-pe̍h-tsiú
桶筍tháng-sún斟酒thîn tsiú
thn̂g糖粉thn̂g-hún
糖含仔thn̂g-kâm-á糖膏thn̂g-ko
糖霜thn̂g-sng糖蔥thn̂g-tshang
糖水thn̂g-tsuí塗豆油thôo-tāu-iû
塗豆糖thôo-tāu-thn̂g豬跤箍ti-kha-khoo/tu-kha-khoo
豬菜ti-tshài/tu-tshài點心tiám-sim
鼎疕tiánn-phí鼎邊趖tiánn-pinn-sô
陳皮tîn-phî甜粿tinn-kué/tinn-ké
甜路tinn-lōo甜茶tinn-tê
甜湯tinn-thng中晝飯tiong-tàu-pn̄g
中晝頓tiong-tàu-tǹg早起頓tsá-khí-tǹg
早頓tsá-tǹg早齋tsá-tsai
榨菜tsà-tshài柴魚tshâ-hî/tshâ-hû
菜尾tshài-bué/tshài-bé菜燕tshài-iàn
菜油tshài-iû菜包tshài-pau
菜配tshài-phuè/tshài-phè菜脯tshài-póo
菜脯米tshài-póo-bí菜脯簽tshài-póo-tshiam
菜色tshài-sik菜頭粿tshài-thâu-kué/tshài-thâu-ké
菜湯tshài-thng菜子油tshài-tsí-iû
餐飲tshan-ím餐點tshan-tiám
臭豆腐tshàu-tāu-hū脆柿tshè-khī
tshè/tshuè生菜tshenn-tshài/tshinn-tshài
腥臊tshenn-tshau/tshe-tshau青草仔茶tshenn-tsháu-á-tê/tshinn-tsháu-á-tê
鼠麴粿tshí-khak-kué/tshú-khak-ké飼料tshī-liāu
赤肉tshiah-bah赤砂tshiah-sua
摵仔麵tshi̍k-á-mī凊糜tshìn-muê/tshìn-bê
凊飯tshìn-pn̄g清糜tshing-muê/tshing-bê
清酒tshing-tsiú手路菜tshiú-lōo-tshài
樹奶糖tshiū-ling-thn̂g/tshiū-ni-thn̂g臊菜tsho-tshài
草橄欖tshó-kan-ná粗菜便飯tshoo-tshài piān-pn̄g
寸棗tshùn-tsó食薰tsia̍h-hun
煎餅tsian-piánn精肉tsiann-bah
正頓tsiànn-tǹg浸柿tsìm-khī
tsiú酒母tsiú-bú
酒配tsiú-phuè/tsiú-phètsiùnn
醬瓜仔tsiùnn-kue-á珠螺膎tsu-lê-kê/tsu-lê-kuê
主食tsú-si̍t主菜tsú-tshài
水薰吹tsuí-hun-tshue/tsuí-hun-tshe水餃tsuí-kiáu
秫米飯tsu̍t-bí-pn̄g大麵tuā-mī
大麻tuā-muâ碗粿uánn-kué/uánn-ké

回上一層