臺灣閩南語常用詞辭典

分類索引
分類詞目索引»形容用語»性質、程度
詞目 音讀 詞目 音讀
一寡--tsi̍t-kuá暗眠摸àm-bîn-bong
歐式Au-sik嘔心血áu-sim-hiat
後尾āu-bué/āu-bébān
萬幸bān-hīng萬能bān-lîng
萬全bān-tsuân賣掉bē-tiāu/buē-tiāu
美式Bí-sik微微仔bî-bî-á
微弱bî-jio̍k/bî-lio̍k微妙bî-miāu
未知bī-ti綿延biân-iân
bíng名義bîng-gī
明確bîng-khak密度bi̍t-tōo
密切bi̍t-tshiat密集bi̍t-tsi̍p
無毋著bô m̄-tio̍h無效bô-hāu
無影bô-iánn無仝bô kāng
無半步bô-puànn-pōo無聲bô-siann
無相干bô-siong-kan無彩工bô-tshái-kang
無精差bô-tsing-tsha盲點bông-tiám
無限bû-hān無形bû-hîng
無邊bû-pian無常bû-siông
滿滿buán-buángia̍h
嚴密giâm-bi̍t嚴重giâm-tiōng
五星級gōo-tshenn-kip/gōo-tshinn-kip外來guā-lâi
外力guā-li̍k外部guā-pōo
外圍guā-uî原有guân-iú
原版guân-pán原始guân-sí
原創guân-tshòng原作guân-tsok
原裝guân-tsong原著guân-tù
偽造guī-tsō下場hā-tiûnn
海海hái-hái害了了hāi-liáu-liáu
譀譀hàm-hàm譀呱呱hàm-kuā-kuā
涵蓋hâm-kài含梢hâm-sau
罕見hán-kiàn罕得hán-tit
限期hān-kî限量hān-liōng
限定hān-tiānn合格ha̍p-keh
澩澩ha̍unnh-ha̍unnh虛擬hi-gí
稀奇hi-kî虛構hi-kòo
遐爾hiah-nī顯著hián-tù
現況hiān-hóng現有hiān-iú
現成hiān-sîng響亮hiáng-liāng
核心hi̍k-simhn̄g
好用hó-īng好佳哉hó-ka-tsài
豪華hô-huâ號外hō-guā
幅度hok-tōo複合ho̍k-ha̍p
復古ho̍k-kóo複雜ho̍k-tsa̍p
風格hong-keh封閉hong-pì
方便hong-piān封殺hong-sat
轟動hong-tōng防水hông-tsuí
否定hónn-tīnghònn
互補hōo-póo附屬hù-sio̍k
附帶hù-tài負面hū-bīn
範例huān-lē非凡hui-huân
費氣費觸huì-khì-huì-tak分歧hun-kî
紛雜hun-tsa̍p分支hun-tsi
以外í-guā預賽ī-sài/ū-sài
異常ī-siông延誤iân-gōo
影目iánn-ba̍k要緊iàu-kín
遙遠iâu-uán陰暗im-àm
永續íng-sio̍k踴躍ióng-io̍k
容易iông-ī陽春iông-tshun
用途iōng-tôo一模一樣it-bôo-it-iūnn
一概it-khài一貫it-kuàn
一粒一it-lia̍p-it一流it-liû
一般it-puann一體it-thé
一切it-tshè優良iu-liông
優勢iu-sè優先iu-sian
優勝iu-sìng優選iu-suán
優質iu-tsit優越iu-ua̍t
有限iú-hān有形iú-hîng
有關iú-kuan有利iú-lī
油性iû-sìng熱門jia̍t-mn̂g/lia̍t-mn̂g
熱潮jia̍t-tiâu/lia̍t-tiâu熱度jia̍t-tōo/lia̍t-tōo
人潮jîn-tiâu/lîn-tiâu人造jîn-tsō/lîn-tsō
弱點jio̍k-tiám/lio̍k-tiámjio̍k/lio̍k
日式Ji̍t-sik/Li̍t-sikjú/lú
如此如此jû-tshú-jû-tshú/lû-tshú-lû-tshú加分ka-hun
假定ká-tīng該然kai-jiân/kai-liân
改制kái-tsè界限kài-hān
概況kài-hóngkam
甘甜kam-tinnkan
艱難kan-lân簡化kán-huà
簡便kán-piān簡單kán-tan
間接kàn-tsiapkāng
仝款kāng-khuán交織kau-tsit
夠分kàu-hun厚薄kāu-po̍h
厚度kāu-tōokhá
巧合khá-ha̍p較早khah-tsá
較大面khah-tuā-bīn確立khak-li̍p
徛頭khiā-thâukhin
輕易khin-ī輕柔khin-jiû/khin-liû
輕可khin-khó傾向khing-hiòng
𩚨khiū𩚨嗲嗲khiū-teh-teh
khó可貴khó-kuì
洘秫秫khó-tsu̍t-tsu̍tkhuài
快速khuài-sok看來khuànn--lâi
khuat缺失khuat-sit
機率ki-lu̍t基本ki-pún
機動ki-tōng基準ki-tsún
其次kî-tshù減免kiám-bián
減弱kiám-jio̍k/kiám-lio̍k堅固kian-kòo
見笑代kiàn-siàu-tāi激烈kik-lia̍t
劇烈ki̍k-lia̍t極力ki̍k-li̍k
極度ki̍k-tōo極端ki̍k-tuan
kín緊急kín-kip
弓開king--khui經典king-tián
鹼性kinn-sìng局限kio̍k-hān
局部kio̍k-pōo強弱kiông-jio̍k/kiông-lio̍k
強烈kiông-lia̍t強力kiông-li̍k
強大kiông-tāi強調kiông-tiāu
強度kiông-tōo共有kiōng-iú
共通kiōng-thong共存kiōng-tsûn
kng高壓ko-ap
高峰ko-hong高音ko-im
高級ko-kip高潮ko-tiau
高等ko-tíng高溫ko-un
個案kò-àn個別kò-pia̍t
國立kok-li̍p公有kong-iú
公然kong-jiân/kong-liân公認kong-jīn/kong-līn
公立kong-li̍p廣義kóng-gī
廣泛kóng-huàn廣大kóng-tāi
koo孤立koo-li̍p
具體kū-thé
關鍵kuan-kiān關連kuan-liân
貫穿kuàn-tshuan罐裝kuàn-tsng
趕緊kuánn-kín過量kuè-liōng/kè-liōng
過剩kuè-sīng過失kuè-sit/kè-sit
過頭kuè-thâu/kè-thâu過度kuè-tōo/kè-tōo
規个kui-ê貴參參kuì-som-som
貴重kuì-tiōng難得lân-tit
離奇lî-kî厲害lī-hāi
離離lī-lī連貫liân-kuàn
連動liân-tōng聯手liân-tshiú
料想袂到liāu-sióng-bē-kàu/liāu-sióng-buē-kàu臨臨仔lím-lím--á
冷門líng-mn̂g領先líng-sian
陸續lio̍k-sio̍k兩難lióng-lân
良好liông-hó良性liông-sìng
隆重liông-tiōngliōng
liōng流行liû-hîng
流傳liû-thuân流動性liû-tōng-sìng
濃縮lông-sok濃度lông-tōo
亂使luān-sú內在luē-tsāi
累積luí-tsik類似luī-sū
毋值m̄-ta̍t毋成物m̄-tsiânn-mi̍h/m̄-tsiânn-mn̍gh
miāu滿muá
滿腹muá-pak滿四界muá-sì-kè/muá-sì-kuè
硬篤ngē-táu/ngī-táunuā
僫講oh kóng僫做oh tsò/oh tsuè
惡性ok-sìng王牌ông-pâi
旺盛ōng-sīng百分比pah-hun-pí
百分之百pah-hun-tsi-pahpa̍t
包括pau-kuat白講pe̍h-kóng
平平pênn-pênn/pînn-pînn偏重phian-tiōng
偏遠phian-uán品質phín-tsit
頗略仔phó-lio̍k-áphò
破碎phò-tshuì蓬鬆phōng-song
普及phóo-ki̍p普遍phóo-phiàn
比例pí-lē比率pí-lu̍t
遍佈piàn-pòopiau
迫切pik-tshiat頻繁pîn-huân
平行pîng-hîng平等pîng-tíng
寶貴pó-kuì佈滿pòo-muá
半節puànn-tsat本體pún-thé
不宜put-gî不解put-kái
不可思議put-khó-su-gī不良put-liông
不變put-piàn不實put-si̍t
不得了put-tik-liáu不等put-tíng
不准put-tsún不斷put-tuān
山盟海誓san-bîng-hái-sè鬆軟sang-nńg
sat疏櫳se-lang
西式se-sik細部sè-pōo/suè-pōo
細節sè-tsiat/suè-tsiatsè/suè
寫實siá-si̍t邪惡siâ-ok
先天sian-thian雙向siang-hiòng
雙人siang-lâng雙重siang-tîng
𫝛款siāng-khuánsiáu
適量sik-liōng適當sik-tòng
色情sik-tsîng新型sin-hîng
新任sin-jīm/sin-līm新奇sin-kî
新舊sin-kū新式sin-sik
迅速sìn-sok神奇sîn-kî
神祕sîn-pì省立síng-li̍p
性能sìng-lîng盛大sīng-tāi
相連sio-liân相𫝛sio-siāng
sió小可仔sió-khuá-á
相符siong-hû相隔siong-keh
傷腦筋siong-náu-kin/siong-náu-kun相當siong-tong
常用siông-iōng常常siông-siông
詳盡siông-tsīn上好siōng hó
上頭仔siōng-thâu-á上等siōng-tíng
失效sit-hāusi̍t
實務si̍t-bū實況si̍t-hóng
實用si̍t-iōng實體si̍t-thé
實在si̍t-tsāi實話si̍t-uē
siunn算額sǹg-gia̍h
算是sǹg-sī
縮影sok-iánn所有sóo-ū
素質sòo-tsitsu
書面su-bīn私密su-bi̍t
私人su-jîn/su-lîn私立su-li̍p
宣稱suan-tshing媠氣suí-khuì
隨機suî-kisûn
純益sûn-ik純潔sûn-kiat
純粹sûn-tshuì純淨sûn-tsīng
檯面tâi-bīn大概tāi-khài
大略tāi-lio̍k大不了tāi-put-liáu
大同tāi-tông淡薄仔tām-po̍h-á
單調tan-tiāutāng
重型tāng-hîng值得ta̍t-tit
底線té-suànn/tué-suànn地利tē-lī/tuē-lī
窒倒街that-tó-ke/that-tó-kue透視thàu-sī
透心涼thàu-sim-liâng頭獎thâu-tsióng
澈底thiat-té/thiat-tué通用thong-iōng
通盤thong-puânn捅頭thóng-thâu
傳奇thuân-kî摘要tiah-iàu
顛峰tian-hong典型tián-hîng
典藏tián-tsông特務ti̍k-bū
特效ti̍k-hāu特有ti̍k-iú
特例ti̍k-lē特色ti̍k-sik
特性ti̍k-sìng特殊ti̍k-sû
特點ti̍k-tiám特定ti̍k-tīng
特種ti̍k-tsióng珍貴tin-kuì
等級tíng-kip頂尖tíng-tsiam
重來tîng-lâi重倍tîng-puē
𠕇硞硞tīng-khok-khok定速tīng-sok
鄭重tīng-tiōng中間tiong-kan
中式tiong-sik中性tiong-sìng
中等tiong-tíng中樞tiong-tshu
中正tiong-tsìng重要tiōng-iàu
重視tiōng-sī重心tiōng-sim
重大tiōng-tāi當紅tng-âng
斷頭tn̄g-thâuto
多元to-guân多角化to-kak-huà
獨一無二to̍k-it-bû-jī/to̍k-it-bû-lī獨家to̍k-ka
毒性to̍k-sìng擋頭tòng-thâu
tông再生tsài-sing
再造tsài-tsō在地tsāi-tē/tsāi-tuē
殘留tsân-liûtsa̍p
十二分tsa̍p-jī-hun/tsa̍p-lī-hun十足tsa̍p-tsiok
雜質tsa̍p-tsit十全tsa̍p-tsn̂g
制式tsè-sik齊備tsê-pī
齊全tsê-tsuân慘烈tshám-lia̍t
tshè奢颺tshia-iānn
千辛萬苦tshian-sin-bān-khóo超凡tshiau-huân
超然tshiau-jiân/tshiau-liân超級tshiau-kip
超越tshiau-ua̍t笑談tshiàu-tâm
tshim深沉tshim-tîm
深層tshim-tsân深深tshim-tshim
深遠tshim-uán親筆tshin-pit
親自tshin-tsūtshìn
笑話tshiò-uē手排tshiú-pâi
創刊tshòng-khan創始tshòng-sí
tshoo初級tshoo-kip
初步tshoo-pōo粗俗tshoo-sio̍k
粗重tshoo-tāng粗淺tshoo-tshián
趨勢tshu-sè此外tshú-guā
趣味tshù-bī次要tshù-iàu
tshun賰的tshun--ê
出名tshut-miâ之外tsi-guā
支流tsi-liû之中tsi-tiong
針對tsiam-tuì漸漸tsiām-tsiām
正港tsiànn-káng正宗tsiànn-tsong
焦點tsiau-tiám照樣tsiàu-iūnn
真空tsin-khong真理tsin-lí
進階tsìn-kai進一步tsìn-tsi̍t-pōo
盡量tsīn-liōng盡磅tsīn-pōng
盡頭tsīn-thâu精密tsing-bi̍t
精華tsing-huâ精確tsing-khak
精良tsing-liông精心tsing-sim
精選tsing-suán精彩tsing-tshái
整個tsíng-kò整數tsíng-sòo
整體tsíng-thé正確tsìng-khak
正式tsìng-sik正常tsìng-siông
靜音tsīng-im靜態tsīng-thài
tsió少數tsió-sòo
終點tsiong-tiám眾多tsiòng-to
集體tsi̍p-thé質感tsit-kám
質地tsit-tē/tsit-tuē這點仔tsit-tiám-á
一下tsi̍t-ē一寡仔tsi̍t-kuá-á
一屑仔tsi̍t-sut-á一點仔tsi̍t-tiám-á
一大堆tsi̍t-tuā-tui週邊tsiu-pinn
周詳tsiu-siôngtsóng
總算tsóng sǹg總體tsóng-thé
壯大tsòng-tāi助力tsōo-li̍k
主要tsú-iàu主力tsú-li̍k
主流tsú-liû主體tsú-thé
自排tsū-pâi專案tsuan-àn
專業tsuan-gia̍p專用tsuan-iōng
轉手tsuán-tshiútsuân
全面tsuân-bīn全文tsuân-bûn
全力tsuân-li̍k全能tsuân-lîng
全新tsuân-sin全體tsuân-thé
全程tsuân-tîng水平tsuí-pîng
水質tsuí-tsittsún
拄仔好tú-á-hó大下tuā-ē
大力tuā-la̍t大批tuā-phue/tuā-phe
大部份tuā-pōo-hūn大四界tuā-sì-kè/tuā-sì-kuè
大多數tuā-to-sòo對外tuì-guā
對反tuì-huán對比tuì-pí
突發tu̍t-huat突變tu̍t-piàn
有的無的ū--ê-bô--ê有影ū-iánn
有路用ū-lōo-īng活性ua̍h-sìng
uán完美uân-bí
完備uân-pī完善uân-siān
完整uân-tsíng畫質uē-tsit
偉大uí-tāi違規uî-kui
為主uî-tsú穩健ún-kiān

回上一層