臺灣閩南語常用詞辭典

分類索引
分類詞目索引»語言、泛稱»一般動詞»行為動詞
詞目 音讀 詞目 音讀
ahak
沃雨ak-hōo暗訪àm-hóng
暗崁àm-khàm暗殺àm-sat
暗示àm-sī安排an-pâi
安搭an-tah按下àn-hā
壓縮ap-sokau
拗紙áu-tsuá拗彎áu-uan
埋伏bâi-ho̍k沐水bak tsuí
沐手bak-tshiú美化bí-huà
面臨biān-lîmbia̍t
bih覕雨bih-hōo
密告bi̍t-kò無去bô khì
無錯bô-tshòbok
bōo募集bōo-tsi̍p
磨練buâ-liānbuah
問答būn-tapgāi
礙著gāi-tio̍h攑懸gia̍h-kuân
研判gián-phuànn研讀gián-tho̍k
giapgia̍p
gîm外流guā-lâu
下令hā-līng下台hā-tâi
烘火hang-hué/hang-hé合辦ha̍p-pān
合併ha̍p-pìng嘐潲hau-siâu
許可hí-khó/hú-khó現身hiàn-sin
核發hi̍k-huat形容hîng-iông
hioh歇暗hioh-àm
歇暝hioh-mê/hioh-mî歇晝hioh-tàu
歇喘hioh-tshuán
號名hō-miâ復興ho̍k-hing
封鎖hong-sóhòng
放棄hòng-khì放寬hòng-khuan
防禦hông-gū防備hông-pī
防守hông-siú防衛hông-uē
奉獻hōng-hiàn否決hónn-kuat
呼籲hoo-io̍k呼叫hoo-kiò
付出hù-tshut
huah喝咻huah-hiu
翻新huan-sin反問huán-mn̄g
反轉huán-tsuán反彈huán-tuânn
huânhuān
扞盤huānn-puânn扞頭huānn-thâu
發明huat-bîng發言huat-giân
發函huat-hâm發行huat-hîng
發放huat-hòng發揮huat-hui
發揚huat-iông發起huat-khí
發表huat-piáu發佈huat-pòo
發送huat-sàng發聲huat-siann
發動huat-tōng發出huat-tshut
回歸huê-kui/hê-kui回流huê-liû/hê-liû
回答huê-tap/hê-tap會商huē-siong
會談huē-tâm廢止huì-tsí
廢除huì-tû分開hun-khui
分割hun-kuah分離hun-lī
分類hun-luī分派hun-phài
分配hun-phuè/hun-phè分析hun-sik
訓練hùn-liānhut
移師î-su預約ī-iok/ū-iok
預備ī-pī/ū-pī預訂ī-tīng/ū-tīng
預測ī-tshik/ū-tshikián
衍生ián-sing延後iân-āu
延遲iân-tî延延iân-tshiân
影印iánn-ìniap
要求iau-kiû遙控iâu-khòng
溢奶ik-ling/ik-niìm
ín允人ín--lâng/ún--lâng
引發ín-huat引誘ín-iú
引入ín-ji̍p/ín-li̍p引起ín-khí
引領ín-líng引述ín-su̍t
引進ín-tsìnín/ún
影響íng-hióng應急ìng-kip
iōng
誘惑iú-hi̍kiúnn
舀水iúnn-tsuíiûnn
遮閘jia-tsa̍h/lia-tsa̍h惹事jiá-sū/liá-sū
加入ka-ji̍p/ka-li̍p加上ka-siōng
加速ka-sokkah
蓋被kah-phuē/kah-phēkái
改革kái-kik解決kái-kuat
改良kái-liông改善kái-siān
解釋kái-sik解說kái-sueh/kái-seh
解讀kái-tho̍k改進kái-tsìn
改正kái-tsìng解除kái-tû
改換kái-uānn介入kài-ji̍p/kài-li̍p
戒備kài-pī監理kàm-lí
鑑定kàm-tīng監督kàm-tok
講解káng-kái講述káng-su̍t
降低kàng-kēkau
交付kau-hù勾引kau-ín
交換kau-uānn隔開keh--khui
隔界keh-kài敲門khà-mn̂g
開放khai-hòng開口khai-kháu
勘驗kham-giām崁蓋khàm-kuà
牽引khan-ín牽拖khan-thua
khau剾風khau-hong
扣掉khàu-tiāu扣除khàu-tû
khekhè/khuè
起落khí-lo̍h起草khí-tshó
去除khì-tûkhian
khiang戛火khiat-hué/khiat-hé
khik克服khik-ho̍k
抾著khioh-tio̍h吸收khip-siu
擴展khok-tián擴充khok-tshiong
kho̍k抗議khòng-gī
控制khòng-tsèkhoo
區分khu-hun誇口khua-kháu
款勸khuán-khǹg開開khui--khui
開機khui-ki開門khui-mn̂g
開票khui-phiò開破khui-phuà
開拆khui-thiah舉行kí-hîng/kú-hîng
舉辦kí-pān/kú-pān舉出kí-tshut/kú-tshut
紀錄kì-lo̍k祈福kî-hok
寄話kià-uē檢索kiám-sik
檢討kiám-thó檢查kiám-tsa
見怪kiàn-kuài建立kiàn-li̍p
見證kiàn-tsìngkiat
kiāu革新kik-sin
近倚kīn-uá/kūn-uákíng
競爭kīng-tsingkiò
供給kiong-kip勼跤kiu-kha
勼手kiu-tshiú
告別kò-pia̍t光復kong-ho̍k
公分kong-punkòng
摃鐘kòng-tsing估計kóo-kè
鼓勵kóo-lē估算kóo-sǹg
鼓吹kóo-tshuikuah
觀摩kuan-môo觀察kuan-tshat
管轄kuán-hat管顧kuán-kòo
管理kuán-lí管制kuán-tsè
灌風kuàn hong灌注kuàn-tsù
趕往kuánn-óng決定kuat-tīng
決策kuat-tshik過來kuè--lâi
過濾kuè-lī/kè-lī過磅kuè-pōng/kè-pōng
過喙kuè-tshuì/kè-tshuìkueh/kuih
kuì滾絞kún-ká
來去lâi-khìlām
lân弄風lāng-hong
落跑làu-phâu流入lâu-ji̍p/lâu-li̍p
漏洩lāu-sia̍plé/lué
履行lí-hîng
剺破lì-phuà
利用lī-iōng掠包lia̍h-pau
拈鬮liam-khau連繫liân-hē
連接liân-tsiapli̍k
li̍p遛手liù-tshiú
流失liû-sit落下lo̍h-hā
落入lo̍h-ji̍p/lo̍h-li̍p落人的喙lo̍h-lâng-ê-tshuì
落手lo̍h-tshiúlok
挵破lòng-phuàlop
亂講luān-kóng
亂來luān-lâi輪流lûn-liû
毋挃m̄-ti̍h彌補mí-póo
mn̄g硬押ngē-ah/ngī-ah
硬拄硬ngē-tú-ngē/ngī-tú-ngīnge̍h
ngiú染色ní-sik
領軍niá-kunniû
óo/ué擺脫pái-thuat
拜會pài-huē排放pâi-hòng
排練pâi-liān排出pâi-tshut
排水pâi-tsuí排除pâi-tû
頒發pan-huat頒佈pan-pòo
頒獎pan-tsióng綁票páng-phiò
放開pàng--khui放火pàng-hué/pàng-hé
放冗pàng-līng放捒pàng-sak
放鬆pàng-sang放毒pàng-to̍k
包辦pau-pān包裝pau-tsong
包圍pau-uî平分pênn-pun/pînn-pun
pha拍無去phah-bô--khì
拍抐涼phah-lā-liâng拍毋見phah-m̄-kìnn
拍派phah-phài拍歹phah-pháinn
拍破phah-phuà拍醒phah-tshénn/phah-tshínn
pha̍k曝日pha̍k-ji̍t/pha̍k-li̍t
phauphenn
騙囡仔phiàn-gín-áphiann
phîng評鑑phîng-kàm
評估phîng-kóo評論phîng-lūn
評選phîng-suán破壞phò-huāi
破除phò-tû破開phuà--khui
批判phue-phuànn配合phuè-ha̍p/phè-ha̍p
配送phuè-sàng/phè-sàngphut
扳過來pian--kuè-lâi/pian--kè-lâi
編列pian-lia̍t變革piàn-kik
辨別piān-pia̍t表達piáu-ta̍t
pih撆褲跤pih-khòo-kha
撆手䘼pih-tshiú-ńgpik
pín平反pîng-huán
平穩pîng-ún保護pó-hōo
保管pó-kuán保存pó-tsûn
報考pò-khó報警pò-kíng
報名pò-miâ報到pò-tò
報導pò-tō暴露po̍k-lōo
補強póo-kiông補貼póo-thiap
補充póo-tshiong補足póo-tsiok
搬徙puann-suápuānn
pun分伻pun-phenn
歕火pûn-hué/pûn-héput
sasai
使sái捒走sak-tsáu
sám刪除san-tû
seh楔縫seh-phāng
施展si-tián示範sī-huān
示威sī-uisià
卸任sià-jīm/sià-līm閃開siám--khui
閃避siám-pī煽動siàn-tōng
搧大耳siàn-tuā-hīnn/siàn-tuā-hī設立siat-li̍p
釋放sik-hòng熟練si̍k-liān
申辦sin-pān承水sîn-tsuí
承認sîng-jīn/sîng-līn相換sio-uānn
商量siong-liông上升siōng-sing
失算sit-sǹg實現si̍t-hiān
實行si̍t-hîng實施si̍t-si
實習si̍t-si̍p實踐si̍t-tsiān
siu收尾siu-bué/siu-bé
收回siu-huê/siu-hê修改siu-kái
修練siu-liān收山siu-suann
修訂siu-tīng修正siu-tsìng
siú守衛siú-uē
損蕩sńg-tn̄gsòo
書寫su-siá侍候sū-hāu
宣揚suan-iông宣佈suan-pòo
宣誓suan-sè宣示suan-sī
宣讀suan-tho̍k宣傳suan-thuân
宣導suan-tō選出suán-tshut
散陣suànn-tīnsún
損害sún-hāi巡禮sûn-lé
sūn順手sūn-tshiú
順從sūn-tsiôngtah
搭架tah-kè踏出ta̍h-tshut
代理tāi-lí代辦tāi-pān
táinntán
等候tán-hāu等待tán-thāi
擲㧒捔tàn-hiat-ka̍k動手tāng-tshiú
打探tánn-thàm打揲tánn-tia̍p
踏入ta̍p-ji̍p/ta̍h-li̍p鬥空tàu-khang
鬥榫頭tàu-sún-thâu投入tâu-ji̍p/tâu-li̍p
té/tué
探討thàm-thó偷看thau khuànn
偷拈thau ni偷聽thau thiann
偷揜thau-iap偷掠thau-lia̍h
偷提thau-the̍h偷食步thau-tsia̍h-pōo
敨開tháu--khui透露thàu-lōo
退後thè-āu替換thè-uānn/thuè-uānn
thê提起thê-khí
提供thê-kiong提高thê-ko
提報thê-pò提升thê-sing
提頭thê-thâu提醒thê-tshénn/thê-tshínn
提出thê-tshutthe̍h
thènn牚懸thènn-kuân
拆散thiah-suànn疼惜thiànn-sioh
疼痛thiànn-thàng挑選thiau-suán
跳逝thiàu-tsuā聽候thìng-hāu
呈報thîng-pòthio
thiu抽鬮thiu-khau
抽出thiu-tshut抽換thiu-uānn
討論thó-lūnthok
託付thok-hù通報thong-pò
統一thóng-it拖累thua-luī
thuah傳播thuân-pòo
傳送thuân-sàng傳達thuân-ta̍t
傳遞thuân-tē傳出thuân-tshut
推行thui-hîng推翻thui-huan
推廣thui-kóng推展thui-tián
推動thui-tōng推進thui-tsìn
坉平thūn-pênn/thūn-pînn坉塗thūn-thôo
抵抗tí-khòng抵制tí-tsè
致詞tì-sû致辭tì-sû
遲到tî-tò點破tiám-phuà
點選tiám-suán點醒tiám-tshénn/tiám-tshínn
展現tián-hiān定做tiānn-tsò/tiānn-tsuè
召喚tiàu-huàn調派tiàu-phài
召集tiàu-tsi̍p調和tiâu-hô
調降tiâu-kàng調製tiâu-tsè
ti̍k鎮地tìn-tè
ting登記ting-kì
徵求ting-kiû叮嚀ting-lîng
登陸ting-lio̍k登錄ting-lo̍k
徵選ting-suán徵詢ting-sûn
tìng定案tīng-àn
訂定tīng-tīng纏線tînn suànn
tioh中計tiòng-kè
籌備tiû-pī頓印tǹg-ìn
倒轉tò-tńg
逃命tô-miā淘汰tô-thài
逃走tô-tsáu動用tōng-iōng
撞破tōng-phuà撞突tōng-tu̍t
詐欺tsà-khi閘風tsa̍h hong
閘日tsa̍h ji̍t/tsa̍h li̍t閘光tsa̍h kng
載入tsài-ji̍p/tsài-li̍ptsáng
tsâng節力tsat-la̍t
走訪tsáu-hóng走閃tsáu-siám
走揣tsáu-tshuē/tsáu-tshētsâu
制定tsè-tīng吵鬧tshá-nāu
查明tshâ-bîng查詢tshâ-sûn
查證tshâ-tsìng插話tshah-uē
採納tshái-la̍p採取tshái-tshú
參加tsham-ka參觀tsham-kuan
參賽tsham-sài參詳tsham-siông
tshàmtshàng
插喙tshap-tshuì插喙插舌tshap-tshuì-tshap-tsi̍h
tshì試用tshì-iōng
試看tshì-khuànn試看覓tshì-khuànn-māi
試辦tshì-pān刺殺tshì-sat
刺探tshì-thàm試探tshì-thàm
tshiah簽署tshiam-sú
簽到tshiam-tòtshiàng
沖水tshiâng-tsuítshiat
切開tshiat-khui切片tshiat-phìnn
切斷tshiat-tn̄g切換tshiat-uānn
tshik測量tshik-liông
侵入tshim-ji̍p/tshim-li̍ptshìn
tshiō促使tshiok-sú
促進tshiok-tsìntshiû
tshiúnn搶劫tshiúnn-kiap
唱出tshiùnn-tshut錯手tshò-tshiú
tshòng創空tshòng-khang
創景tshòng-kíng創治tshòng-tī
tshu取消tshú-siau
tshūtshū
tshuē/tshētshui
tshui伸跤tshun-kha
伸長tshun-tn̂g伸出tshun-tshut
出擊tshut-kik出馬tshut-má
出席tshut-si̍k出動tshut-tōng
支援tsi-uān指引tsí-ín
指認tsí-jīn/tsí-līn指控tsí-khòng
指派tsí-phài指出tsí-tshut
占地tsiàm-tē/tsiàm-tuē僭話tsiàm-uē
剪綵tsián-tshái前往tsiân-óng
接收tsiap-siu接掌tsiap-tsióng
節約tsiat-iok節省tsiat-síng
節制tsiat-tsè照講tsiàu-kóng
照辦tsiàu-pāntsih
賑災tsín-tsai進行tsìn-hîng
進入tsìn-ji̍p/tsìn-li̍p進出tsìn-tshut
進駐tsìn-tsù偵察tsing-tshat
爭取tsing-tshú精進tsing-tsìn
整合tsíng-ha̍p掌握tsióng-ak
獎勵tsióng-lē執行tsip-hîng
集中tsi̍p-tiongtsiú
咒罵tsiù-mē/tsiù-mā咒讖tsiù-tshàm
上台tsiūnn-tâi上場tsiūnn-tiûnn
做色tsò-sik/tsuè-sik做頭tsò-thâu/tsuè-thâu
座談tsō-tâm作亂tsok-luān
綜合tsong-ha̍p總結tsóng-kiat
tsông組合tsoo-ha̍p
阻礙tsóo-gāi阻擋tsóo-tòng
阻止tsóo-tsí助陣tsōo-tīn
主講tsú-káng主辦tsú-pān
主持tsú-tshî註明tsù-bîng
注文tsù-bûn注入tsù-ji̍p/tsù-ji̍p
註銷tsù-siau轉型tsuán-hîng
轉接tsuán-tsiap轉換tsuán-uānn
𠞩tsuî遵照tsun-tsiàu
準備tsún-pī帶來tuà-lâi
帶領tuà-niátuān
斷絕tuān-tsua̍t綴路tuè-lōo/tè-lōo
綴前綴後tuè-tsîng-tuè-āu/tè-tsîng-tè-āutuè/tè
追認tui-jīn/tui-līn追擊tui-kik
追究tui-kiù堆積tui-tsik
對拗tuì-áu對抗tuì-khòng
對半tuì-puànn對分tuì-pun
對調tuì-tiàu對指tuì-tsí
對焦tuì-tsiau對照tuì-tsiàu
對準tuì-tsún對換tuì-uānn
兌換tuī-uānntún
突破tu̍t-phuàuānn
換手uānn-tshiú委託uí-thok
維護uî-hōo
圍觀uî-kuan穩定ún-tīng
ùn搵水ùn tsuí
運用ūn-iōngu̍t

回上一層