臺灣閩南語常用詞辭典

分類索引
分類詞目索引»語言、泛稱»一般動詞»靜態動詞
詞目 音讀 詞目 音讀
按時àn-sîbáu
bián免不了bián-put-liáu
免除bián-tû無差bô-tsha
會用得ē-īng-tit
會做得ē-tsò-tit/ē-tsuè-tit擬定gí-tīng
驗證giām-tsìng遇著gū-tio̍h
外移guā-î源自guân-tsū
下垂hā-suî含量hâm-liōng
合成ha̍p-sîng合倚ha̍p-uá
效應hāu-ìng顯現hián-hiān
顯露hián-lōo顯示hián-sī
顯出hián-tshut核定hi̍k-tīng
核准hi̍k-tsún形成hîng-sîng
號做hō-tsò/hō-tsuè放射hòng-siā
放大hòng-tuāhông
防護hông-hōo呼應hoo-ìng
反映huán-ìng反制huán-tsè
回響huê-hióng/hê-hióng回升huê-sing/hê-sing
分化hun-huà分佈hun-pòo
分散hun-suànn分組hun-tsoo
預警ī-kíng/ū-kíng預料ī-liāu/ū-liāu
預留ī-liû/ū-liû預報ī-pò/ū-pò
預設ī-siat/ū-siat預定ī-tīng/ū-tīng
異動ī-tōng延伸iân-sin
延燒iân-sio延續iân-sio̍k
猶有iáu-ū引用ín-iōng
印證ìn-tsìng應驗ìng-giām
iông融合iông-ha̍p
用來iōng-lâi
任命jīm-bīng/līm-bīng入會ji̍p-huē/li̍p-huē
jû/lû嘉惠ka-huī
加強ka-kiông交落ka-la̍uh
加倍ka-puē加添ka-thiam
界定kài-tīng監視kàm-sī
交會kau-huē夠額kàu-gia̍h
kha̍h開創khai-tshòng
叩謝khàu-siākhi
起源khí-guân徛算khiā-sǹg
欠缺khiàm-khueh/khiàm-kheh擴大khok-tāi
擴張khok-tiong硞著kho̍k-tio̍h
缺席khuat-si̍k恢復khue-ho̍k
紀念kì-liām減輕kiám-khin
減少kiám-tsió結束kiat-sok
經由king-iû更正king-tsìng
kīng叫做kiò-tsò/kiò-tsuè
侷限kio̍k-hān強化kiông-huà
kiù公告kong-kò
公佈kong-pòo構成kòo-sîng
構思kòo-sukōo
具備kū-pī觀賞kuan-sióng
決議kuat-gī過面kuè-bīn/kè-bīn
過關kuè-kuan/kè-kuan過程kuè-tîng/kè-tîng
歸納kui-la̍p歸屬kui-sio̍k
落色lak-sik納入la̍p-ji̍p/la̍p-li̍p
落勾làu-kau流向lâu-hiòng
連帶liân-tài列舉lia̍t-kí/lia̍t-kú
列席lia̍t-si̍k列出lia̍t-tshut
lîm冷凍líng-tòng
流露liû-lōo流通liû-thong
落湳lo̍h-làm落實lo̍k-si̍t
累計luí-kè論述lūn-su̍t
嘛是mā sīnah
爁日nah-ji̍t/nah-li̍t硬化ngē-huà/ngī-huà
排名pâi-miâ包贏pau-iânn
包領pau-niá拍結phah-kat
譬如phì-jû/phì-lû評比phîng-pí
配發phuè-huat/phè-huat配置phuè-tì/phè-tì
比較pí-kàu比重pí-tāng
比照pí-tsiàu比對pí-tuì
變異piàn-ī變款piàn-khuán
變遷piàn-tshian變質piàn-tsit
變做piàn-tsò/piàn-tsuè變換piàn-uānn
辨識piān-sik標記piau-kì
標示piau-sī表彰piáu-tsiong
迫近pik-kīn/pik-kūn逼近pik-kīn/pik-kūn
迫倚pik-uá反輾轉píng-liàn-tńg
平衡pîng-hîng保密pó-bi̍t
保留pó-liû保送pó-sàng
保持pó-tshî駁回pok-huê/pok-hê
補正póo-tsìng不足put-tsiok
散發sàn-huat送交sàng-kau
洗禮sé-lé/sué-lé生做senn-tsò/sinn-tsuè
雙贏siang-iânn設定siat-tīng
適合sik-ha̍p審視sím-sī
審定sím-tīng新興sin-hing
生物sing-bu̍t生效sing-hāu
昇華sing-huâ升級sing-kip
升等sing-tíng聲稱sing-tshing
勝算sìng-suàn成功sîng-kong
成立sîng-li̍p相容sio-iông
相連紲sio-liân-suà相比sio-pí
相迵sio-thàng相出路sio-tshut-lōo
小等sió-tán屬於sio̍k-î
相干siong-kan相關siong-kuan
相通siong-thong相傳siong-thuân
相差siong-tsha相對siong-tuì
象徵siōng-tingsit
失去sit-khì失敗sit-pāi
失重sit-tāng失真sit-tsin
收錄siu-lo̍k收視siu-sī
siū受限siū-hān
算做sǹg-tsò/sǹg-tsuè鎖定só-tīng
塑造sok-tsō所有sóo-iú
所謂sóo-uī需求su-kiû
使用sú-iōng宣告suan-kò
選用suán-iōng選定suán-tīng
代替tāi-thè/tāi-thuè談起tâm-khí
淡化tām-huà等到tán-kàu
tân達成ta̍t-sîng
投影tâu-iánn投射tâu-siā
締造tè-tsōteh
tènn/tìnn探究thàm-kiù
聽講thiann-kóng聽說thiann-sueh/thiann-seh
撤銷thiat-siau呈現thîng-hiān
停刊thîng-khan停留thîng-liû
停止thîng-tsí妥協thò-hia̍p
統合thóng-ha̍p拖延thua-iân
拖棚thua-pênn/thua-pînn傳回thuân-huê/thuân-hê
傳來thuân-lâi傳承thuân-sîng
抵額tí-gia̍h顛覆tian-hok
展望tián-bōng展示tián-sī
展出tián-tshut定去tiānn--khì
調度tiàu-tōo陳列tîn-lia̍t
陳設tîn-siat等於tíng-î
tìng重疊tîng-tha̍h
定義tīng-gī纏身tînn-sin
中止tiong-tsí動態tōng-thài
度過tōo-kuè在場tsāi-tiûnn
走漏tsáu-lāu走精tsáu-tsing
坐清tsē-tshing絕種tse̍h-tsíng
差距tsha-kī/tsha-kū查出tshâ-tshut
參考tsham-khó參見tsham-kiàn
參照tsham-tsiàu插雜tshap-tsa̍p
臭火焦tshàu-hué-ta/tshàu-hé-ta持有tshî-iú
促成tshiok-sîng充滿tshiong-buán
充電tshiong-tiān創下tshòng-hā
創新tshòng-sin取代tshú-tāi
取得tshú-tit串聯tshuàn-liân
出現tshut-hiān出任tshut-jīm/tshut-līm
支配tsi-phuè/tsi-phè指定tsí-tīng
暫停tsiām-thîng接任tsiap-jīm/tsiap-līm
接替tsiap-thè/tsiap-thuè截止tsia̍t-tsí
進步tsìn-pōo進展tsìn-tián
進度tsìn-tōo精差tsing-tsha
增進tsing-tsìn證實tsìng-si̍t
淨化tsīng-huàtsiò
照射tsiò-siā彰顯tsiong-hián
終結tsiong-kiat就任tsiū-jīm/tsiū-līm
做出tsò-tshut/tsuè-tshut造成tsō-sîng
造就tsō-tsiū組成tsoo-sîng
滋潤tsu-jūn/tsu-lūn主導tsú-tō
主宰tsú-tsáinn註好好tsù-hó-hó
註定tsù-tiānn注重tsù-tiōng
轉向tsuán-hiòng轉化tsuán-huà
存在tsûn-tsāi拄著tú-tio̍h
拄搪tú-tn̄g追溯tui-sòo
對應tuì-ìng對拄tuì-tú
倚近uá-kīn/uá-kūn完結uân-kiat
完成uân-sîng換做uānn-tsò/uānn-tsuè
換準uānn-tsún

回上一層