Close
華語詞目閃電
鹿港偏泉腔爍爁 sinnh-nà
三峽偏泉腔爍爁 sih-nà
臺北偏泉腔搉爍爁 khà-sih-nà
宜蘭偏漳腔閃電 siám-tiān 爍爁 sinnh-nà
臺南混合腔閃電 siám-tiān 爍爁 sinnh-nà
高雄混合腔閃電 siám-tiān 爍爁 sinnh-nà
金門偏泉腔爍爁 sinnh-nà
馬公偏泉腔爍爁 sinnh-nà
新竹偏泉腔爍爁 sinnh-nà
臺中偏漳腔爍爁 sinnh-nah
詞目 爍爁  0919
音讀 sih-nah 又唸作sih-nà、sinnh-nà
釋義 閃電。例:雷公爍爁直直來。Luî-kong sih-nah ti̍t-ti̍t lâi. (雷電交加。) 
異用字 爍乍、熠爁、熾爁、熠乍