Close
華語詞目下午
鹿港偏泉腔下昏 e-hng 下晝 e-tàu 下晡 e-poo
三峽偏泉腔下晝 e-tàu 下晡 e-poo
臺北偏泉腔下午 hā-ngóo 下晝 e-tàu 下晡 e-poo
宜蘭偏漳腔下晝 e-tàu 下晡 enn-poo
臺南混合腔下晝 e-tàu 下晡 e-poo
高雄混合腔下晝 e-tàu 下晡 e-poo
金門偏泉腔下晝 ē-tàu
馬公偏泉腔下晝 ē-tàu
新竹偏泉腔下晡 ē-poo 下晝 ē-tàu
臺中偏漳腔下晡 ē-poo 下晝 ē-tàu
詞目 下午  0114
音讀 hā-ngóo 
釋義 中午過後的時間,指中午十二點到黃昏前的一段時間。
近義詞 下晝下晡
反義詞 上午早起頂晡