Close
華語詞目早上
鹿港偏泉腔早起 tsá-khí
三峽偏泉腔早時 tsái-sî
臺北偏泉腔下早 e-tsá 早起時 tsá-khí-sî 早晡 tsá-poo
宜蘭偏漳腔早起時 tsá-khí-sî 透早 thàu-tsá
臺南混合腔下早 e-tsái 早時仔 tsá-sî-á; tsái-sî-á 透早 thàu-tsá
高雄混合腔下早 e-tsái 早起時 tsá-khí-sî 透早 thàu-tsá
金門偏泉腔早頭 tsá-thâu 此早起 tsiùnn-tsái-khí
馬公偏泉腔頂晡 tíng-poo 早起晡 tsá-khí-poo 此早起 tsiùnn-tsái-khí
新竹偏泉腔早起 tsái-khí 早起時 tsái-khí-sî
臺中偏漳腔早起 tsái-khí 下早仔 e-tsái-á
詞目 下早仔  0219
音讀 e-tsái-á 
釋義 1.早上。例:下早仔去較袂熱。E-tsái-á khì khah bē jua̍h. (早上去比較不會熱。) 早起時仔
2.今早。今天早上。例:下早仔伊有來揣你。E-tsái-á i ū lâi tshuē--lí. (今天早上他來找你。) 
異用字 今早仔
近義詞 早起、早時