Close
華語詞目晚上
鹿港偏泉腔下昏暗 ing-àm 暗時 àm-sî 暗頭仔 àm-thâu-á
三峽偏泉腔下昏暗 e-hng-àm 暗時 àm-sî
臺北偏泉腔下昏 e-hng 下昏暗時 ing-àm-sî 暗時 àm-sî 暗頭仔 àm-thâu-á
宜蘭偏漳腔下昏 e-huinn 下暗 enn-àm 暗時 àm-sî 暗時仔 àm-sî-á 暗頭仔 àm-thâu-á
臺南混合腔下昏 e-hng; i̋ng 下昏暗 ing-àm 暗時 àm-sî 暗時仔 àm-sî-á 暗頭仔 àm-thâu-á 暝時 mê--sî
高雄混合腔下昏 e-hng 下暗 e-àm 暗時 àm-sî 暗時仔 àm-sî-á 暗頭仔 àm-thâu-á 暝時 mê--sî
金門偏泉腔暗時 àm-sî 下昏時 ing-sî
馬公偏泉腔暝時 mî-sî 下昏 ē-hng 此暝昏 tsiùnn-mî-hng 
新竹偏泉腔暗時 àm-sî 下昏暗時 ing-àm-sî
臺中偏漳腔暗時 àm-sî
詞目 下昏  0220
音讀 e-hng 又唸作ē-hng、enn-hng合音唸作i̋ng
釋義 1.晚上。例:屘叔仔明仔下昏才會轉來。Ban-tsik-á bîn-á e-hng tsiah ē tńg--lâi. (小叔叔明天晚上才會回來。) 暝時
2.今晚。例:我下昏欲去看電影。Guá e-hng beh khì khuànn tiān-iánn. (我今晚要去看電影。) 
異用字 兮昏