Close
華語詞目下午
鹿港偏泉腔下昏 e-hng 下晝 e-tàu 下晡 e-poo
三峽偏泉腔下晝 e-tàu 下晡 e-poo
臺北偏泉腔下午 hā-ngóo 下晝 e-tàu 下晡 e-poo
宜蘭偏漳腔下晝 e-tàu 下晡 enn-poo
臺南混合腔下晝 e-tàu 下晡 e-poo
高雄混合腔下晝 e-tàu 下晡 e-poo
金門偏泉腔下晝 ē-tàu
馬公偏泉腔下晝 ē-tàu
新竹偏泉腔下晡 ē-poo 下晝 ē-tàu
臺中偏漳腔下晡 ē-poo 下晝 ē-tàu
詞目 下晡  0114
音讀 ē-poo 又唸作e-poo
釋義 下午。例:下晡我欲招阿美仔去𨑨迌。Ē-poo guá beh tsio A-bí--á khì tshit-thô. (下午我要找阿美去玩。) 
異用字 兮晡
近義詞 下午下晝
反義詞 上午早起頂晡