Close
華語詞目
鹿港偏泉腔後仔 āu--á 後面 āu-bīn 後壁 āu-piah
三峽偏泉腔尻脊後 ka-tsiah-āu 後壁 āu-piah
臺北偏泉腔後仔 āu--á 後尾仔 āu-bé-á 後面 āu-bīn 後壁 āu-piah
宜蘭偏漳腔後仔 āu--á 後尾仔 āu-bué-á 後壁 āu-piah 後面 āu-bīn
臺南混合腔後仔 āu--á 後尾仔 āu-bué-á 後面 āu-bīn 後壁 āu-piah
高雄混合腔後仔 āu--á 後尾仔 āu-bué-á 後面 āu-bīn 後壁 āu-piah
金門偏泉腔後壁 āu-piah
馬公偏泉腔後壁 āu-piah
新竹偏泉腔後壁 āu-piah 後面 āu-bīn
臺中偏漳腔後壁 āu-piah
詞目  0117
音讀 āu 
釋義 1.指時間次序上比較晚的。例:後來 āu--lâi、後一个 āu tsi̍t ê(下一個)。
2.在背面的。例:後面 āu-bīn、尻川後罵人 kha-tshng-āu mē--lâng(背後罵人)。
3.排序在次的。例:後禮拜 āu lé-pài(下禮拜)、後幫車 āu-pang-tshia(下一班車)、後頓 āu-tǹg(下一餐)。
又見音 hāuhiōhōo