Close
華語詞目腋下
鹿港偏泉腔胳下空 kueh-ě-khang
三峽偏泉腔胳胴跤 kueh-tang-kha
臺北偏泉腔胳下空 koh-ē-khang
宜蘭偏漳腔胳胴跤 kueh-lang-kha
臺南混合腔胳下空 kueh-ē-khang 胳耳空 kueh-hīnn-khang
高雄混合腔胳耳空 kueh-hīnn-khang
金門偏泉腔胳下空 kuih-ē-khang
馬公偏泉腔胳下空 koh-ē-khang
新竹偏泉腔胳下胴 kueh-ē-lang
臺中偏漳腔胳胴跤 kueh-lang-kha
詞目 胳下空  0905
音讀 koh-ē-khang 
釋義 腋下、腋窩。人體胸腔上部外側與臂膀內側之間的部位,外形呈小三角錐狀。例:胳下空較𠢕流汗。Koh-ē-khang khah gâu lâu kuānn. (腋窩比較容易流汗。) 
異用字 胳耳孔
圖片