Close
字目
鹿港偏泉腔hng
三峽偏泉腔hng
臺北偏泉腔hng
宜蘭偏漳腔huinn
臺南混合腔hng
高雄混合腔hng
金門偏泉腔hng
馬公偏泉腔hng
新竹偏泉腔hng
臺中偏漳腔hng
詞目  039
音讀 hng 
釋義 荒蕪。例:規片田放咧荒。Kui phiàn tshân pàng leh hng. (整片田地讓它荒蕪。);田園拋荒,野草實捅捅。Tshân-hn̂g pha-hng, iá-tsháu tsa̍t thóng-thóng. (田園荒蕪,野草長得到處都是。) 
又見音 hong