Close
華語詞目不可以
鹿港偏泉腔袂用得 buě-ǐng--tit 袂使 buě-sái 袂當 buě-tàng
三峽偏泉腔袂使 buē-sái 袂當 buē-tàng
臺北偏泉腔袂使 buē-sái 袂當 buē-tàng
宜蘭偏漳腔毋通 -thang 袂用得 buē-īng--tit 袂使 buē-sái 袂當 buē-tàng
臺南混合腔毋通 -thang 袂使 bē-sái 袂當 bē-tàng
高雄混合腔毋通 -thang 袂用的 bē-īng--ê 袂使 bē-sái 袂當 bē-tàng
金門偏泉腔袂使 buē-sái
馬公偏泉腔袂使 buē-sái
新竹偏泉腔袂使 buē-sái
臺中偏漳腔袂使 buē-sái
詞目 袂使  0820
音讀 bē-sái/buē-sái 又唸作bē-saih/buē-saih
釋義 不可以、使不得。例:你袂使佮伊出去𨑨迌!Lí bē-sái kah i tshut-khì tshit-thô! (你不可以和他出去玩!) 
異用字 𣍐使
近義詞 袂用得袂使得