Close
華語詞目黃昏
鹿港偏泉腔日欲暗 lt-berh-àm 欲暗仔 berh-àm--á
三峽偏泉腔尾暗仔 bér-àm-á 欲暗仔 berh-àm--á
臺北偏泉腔欲暗仔 beh-àm--á
宜蘭偏漳腔欲暗仔 bueh-àm-á
臺南混合腔尾暗仔 bué-àm--á 欲暗仔 beh-àm-á
高雄混合腔欲暗仔 beh-àm--á
金門偏泉腔欲暗矣 berh-àm--ah
馬公偏泉腔日欲暗 jt-boh-àm 日較晚 jt-khah-mńg
新竹偏泉腔欲暗矣 beh-àm--ah 黃昏 hông-hun
臺中偏漳腔日頭欲落山 jt-thâu beh lh-suann 黃昏 hông-hun(書)
詞目 欲暗仔  0228
音讀 beh-àm-á/bueh-àm-á 
釋義 傍晚。快要天黑的時候。例:欲暗仔外口較涼,若欲出門,愛加疊一領衫。Beh-àm-á guā-kháu khah liâng, nā beh tshut mn̂g, ài ke tha̍h tsi̍t niá sann. (傍晚時外面較涼,如要出門要多加一件衣服。) 
異用字 要暗仔
近義詞 暗頭仔