Close
字目
鹿港偏泉腔luê
三峽偏泉腔lerê
臺北偏泉腔luê
宜蘭偏漳腔
臺南混合腔
高雄混合腔
金門偏泉腔luê
馬公偏泉腔luê
新竹偏泉腔luê
臺中偏漳腔
詞目  145
音讀  
釋義 1.耕地用的農具。例:駛犁 sái lê、牛犁 gû-lê
2.使用犁頭耕地。例:犁田 lê-tshân
3.引申為猛衝、蠻幹。例:雨落遮大,伊閣一直犁去。Hōo lo̍h tsiah tuā, i koh it-ti̍t lê--khì. (雨下這麼大,他還一直衝過去。) 
4.低頭的樣子。例:頭犁犁坐佇遐看報紙。Thâu lê-lê tsē tī hia khuànn pò-tsuá. (低著頭坐在那裡看報紙。)