Close
華語詞目沒關係
鹿港偏泉腔無要緊 bô-iàu-kín
三峽偏泉腔無要緊 bô-iàu-kín
臺北偏泉腔無要緊 bô-iàu-kín
宜蘭偏漳腔無要緊 bô-á-kín 無關係 bô-kuan-hē
臺南混合腔無要緊 bôr-á-kín 無關係 bôr-kuan-hē
高雄混合腔無要緊 bôr-á-kín 無關係 bôr-kuan-hē
金門偏泉腔袂要緊 bē-iàu-kín
馬公偏泉腔袂要緊 buē-á-kín
新竹偏泉腔袂要緊 buē-iàu-kín
臺中偏漳腔無要緊 bô-á-kín
詞目 無要緊  0907
音讀 bô iàu-kín 合音唸作bua̋-kín
釋義 不要緊、沒關係。例:物件若好,較貴一點仔無要緊。Mi̍h-kiānn nā hó, khah kuì--tsi̍t-tiám-á bô iàu-kín. (東西如果品質好,貴一點沒關係。) 
反義詞 有要緊