Close
華語詞目租房子
鹿港偏泉腔稅厝 sèr-tshù
三峽偏泉腔稅厝 sèr-tshù
臺北偏泉腔稅厝 sè-tshù
宜蘭偏漳腔稅厝 suè-tshù
臺南混合腔稅厝 suè-tshù
高雄混合腔稅厝 suè-tshù
金門偏泉腔租厝 tsoo-tshù
馬公偏泉腔稅厝 sè-tshù 租厝 tsoo-tshù
新竹偏泉腔稅厝 sèr-tshù; sè-tshù
臺中偏漳腔稅厝 suè-tshù 租厝 tsoo-tshù
詞目 稅厝  0852
音讀 suè-tshù/sè-tshù 
釋義 租屋。例:伊欲稅厝,叫我共伊鬥揣。I beh suè-tshù, kiò guá kā i tàu tshuē. (他要租房子,叫我幫他找。) 
異用字 稅茨
近義詞 租厝