Close
華語詞目
鹿港偏泉腔欲 berh
三峽偏泉腔欲 berh 愛 ài
臺北偏泉腔欲 beh
宜蘭偏漳腔欲 beh
臺南混合腔欲 beh
高雄混合腔欲 beh
金門偏泉腔欲 beh
馬公偏泉腔欲 boh
新竹偏泉腔欲 beh
臺中偏漳腔欲 beh
詞目  0816
音讀 ài 
釋義 1.喜歡。例:我真愛𨑨迌。Guá tsin ài tshit-thô. (我很喜歡玩。);我無愛你。Guá bô ài--lí. (我不愛你。) 
2.親密的感情、恩惠、仁德。例:愛情 ài-tsîng、愛心 ài-sim
3.想要做某件事。例:我足愛睏的。Guá tsiok ài-khùn--ê. (我很想睡覺。);想著就愛笑。Siūnn tih tō ài tshiò. (一想到就覺得想笑。) 
4.要、必須。例:你行路愛小心。Lí kiânn-lōo ài sió-sim. (你走路要小心。)