Close
華語詞目可以
鹿港偏泉腔會使 ě-sái 會當 ě-tàng
三峽偏泉腔會使 erē-sái 會當 erē-tàng
臺北偏泉腔會使 ē-sái 會當 ē-tàng
宜蘭偏漳腔會使 ē-sái 會當 ē-tàng
臺南混合腔會用得 ē-īng--eh 會使 ē-sái 會當 ē-tàng
高雄混合腔會用得 ē-īng--eh 會使 ē-sái; ē-saih 會當 ē-tàng
金門偏泉腔會使 ē-sái 會當 ē-tàng
馬公偏泉腔會使 ē-sái 會當 ē-tàng
新竹偏泉腔會用得 ē-īng--eh 會使 ē-sái
臺中偏漳腔會用得 ē-īng--eh 會使得 ē-sái--tit
詞目 會使  0819
音讀 ē-sái 
釋義 可以、能夠。例:我功課若寫好就會使去看電影矣。Guá kong-khò nā siá hó tō ē-sái khì khuànn tiān-iánn--ah. (我功課如果寫好就可以去看電影了。) 
近義詞 有通會用得會使得
反義詞 袂使袂使得