Close
華語詞目晚上
鹿港偏泉腔下昏暗 ing-àm 暗時 àm-sî 暗頭仔 àm-thâu-á
三峽偏泉腔下昏暗 e-hng-àm 暗時 àm-sî
臺北偏泉腔下昏 e-hng 下昏暗時 ing-àm-sî 暗時 àm-sî 暗頭仔 àm-thâu-á
宜蘭偏漳腔下昏 e-huinn 下暗 enn-àm 暗時 àm-sî 暗時仔 àm-sî-á 暗頭仔 àm-thâu-á
臺南混合腔下昏 e-hng; i̋ng 下昏暗 ing-àm 暗時 àm-sî 暗時仔 àm-sî-á 暗頭仔 àm-thâu-á 暝時 mê--sî
高雄混合腔下昏 e-hng 下暗 e-àm 暗時 àm-sî 暗時仔 àm-sî-á 暗頭仔 àm-thâu-á 暝時 mê--sî
金門偏泉腔暗時 àm-sî 下昏時 ing-sî
馬公偏泉腔暝時 mî-sî 下昏 ē-hng 此暝昏 tsiùnn-mî-hng 
新竹偏泉腔暗時 àm-sî 下昏暗時 ing-àm-sî
臺中偏漳腔暗時 àm-sî
詞目 暗時  0220
音讀 àm-sî 
釋義 夜晚、晚上。例:暗時你莫佇外口拋拋走。Àm-sî lí mài tī guā-kháu pha-pha-tsáu. (晚上你不要在外面四處亂跑。) 
近義詞 暗暝暝時