臺灣閩南語常用詞辭典

   
序號 詞目 音讀 附錄
1 bai35 khin51  附錄
2 hang35 goo51  附錄
3 kha33 bang51  附錄
4 kha33 tian51  附錄
5 kha51 sang11  附錄
6 khiu35 khe51  附錄
7 khong51 buh3  附錄
8 khoo51 too11  附錄
9 nai35 long51  附錄
10 phang51 ku11  附錄
11 thak5 khooh3  附錄
12 than51 goo11  附錄
13 thang51 su11  附錄
14 too51 sang11  附錄
15 翁親某親,老婆仔拋捙輪。 Ang tshin bóo tshin, lāu-pô-á pha-tshia-lin. 附錄
16 翁某若仝心,烏塗變成金。 Ang-bóo nā kāng sim, oo-thôo piàn-sîng kim. 附錄
17 尪姨順話尾,假童害眾人。 Ang-î sūn uē-bué, ké tâng hāi tsìng-lâng. 附錄
18 目睭花花,匏仔看做菜瓜。 Ba̍k-tsiu hue-hue, pû-á khuànn-tsò tshài-kue. 附錄
19 目睭掛斗概,看人物就愛。 Ba̍k-tsiu kuà táu-kài, khuànn lâng mi̍h tō ài. 附錄
20 賣茶講茶芳,賣花講花紅。 Bē tê kóng tê phang, bē hue kóng hue âng. 附錄
21 無米有舂臼,無囝抱新婦。 Bô bí ū tsing-khū, bô kiánn phō sin-pū. 附錄
22 無日毋知晝,無鬚毋知老。 Bô ji̍t m̄ tsai tàu, bô tshiu m̄ tsai lāu. 附錄
23 會生得囝身,袂生得囝心。 Ē senn tit kiánn sin, bē senn tit kiánn sim. 附錄
24 五肢指頭仔伸出來無平長。 Gōo ki tsíng-thâu-á tshun--tshut-lâi bô pênn tn̂g. 附錄
25 外甥食母舅,親像食豆腐。 Guē-sing tsia̍h bú-kū, tshin-tshiūnn tsia̍h tāu-hū. 附錄
26 兄弟若仝心,烏塗變成金。 Hiann-tī nā kāng sim, oo-thôo piàn-sîng kim. 附錄
27 耳仔生兩葉,家己看袂著。 Hīnn-á senn nn̄g hio̍h, ka-kī khuànn bē tio̍h. 附錄
28 好囝毋免濟,濟囝餓死爸。 Hó kiánn m̄-bián tsē, tsē kiánn gō-sí pē. 附錄
29 花無百日紅,人無千日好。 Hue bô pah ji̍t âng, lâng bô tshian ji̍t hó. 附錄
30 一兼二顧,摸蜊仔兼洗褲。 It kiam jī kòo, bong lâ-á kiam sé khòo. 附錄
31 人情留一線,日後好相看。 Jîn-tsîng lâu tsi̍t suànn, ji̍t-āu hó sio-khuànn. 附錄
32 日頭赤焱焱,隨人顧性命。 Ji̍t-thâu tshiah-iānn-iānn, suî lâng kòo sènn-miā. 附錄
33 家和萬事興,家亂萬世窮。 Ka hô bān-sū hing, ka luān bān-sè kîng. 附錄
34 家己栽一欉,較贏看別人。 Ka-kī tsai tsi̍t tsâng, khah iânn khuànn pa̍t-lâng. 附錄
35 甘願做牛,毋驚無犁通拖。 Kam-guān tsò gû, m̄ kiann bô lê thang thua. 附錄
36 敢做匏桸,就毋通驚水燙。 Kánn tsò pû-hia, tō m̄-thang kiann tsuí thǹg. 附錄
37 嫁雞綴雞飛,嫁狗綴狗走。 Kè ke tuè ke pue, kè káu tuè káu tsáu. 附錄
38 欠錢怨債主,不孝怨爸母。 Khiàm tsînn uàn tsè-tsú, put-hàu uàn pē-bú. 附錄
39 缺喙的食米粉──看現現。 Khih-tshuì--ê tsia̍h bí-hún──khuànn-hiān-hiān. 附錄
40 勸人做好代,較贏食早齋。 Khǹg lâng tsò hó tāi, khah-iânn tsia̍h tsá-tsai. 附錄
41 靠山山會崩,靠水水會焦。 Khò suann suann ē pang, khò tsuí tsuí ē ta. 附錄
42 看人食肉,毋通看人相拍。 Khuànn lâng tsia̍h bah, m̄-thang khuànn lâng sio-phah. 附錄
43 驚某大丈夫,拍某豬狗牛。 Kiann bóo tāi-tiōng-hu, phah bóo ti káu gû. 附錄
44 近山剉無柴,近溪擔無水。 Kīn suann tshò bô tshâ, kīn khe tann bô tsuí. 附錄
45 近水知魚性,近山識鳥音。 Kīn suí ti hî sìng, kīn san sik niáu im. 附錄
46 揀啊揀,揀著一个賣龍眼。 Kíng--ah kíng, kíng-tio̍h tsi̍t ê bē lîng-gíng. 附錄
47 龜笑鱉無尾,鱉笑龜粗皮。 Ku tshiò pih bô bué, pih tshiò ku tshoo phuê. 附錄
48 人無照天理,天無照甲子。 Lâng bô tsiàu thinn-lí, thinn bô tsiàu kah-tsí. 附錄
49 老人毋講古,少年毋捌寶。 Lāu-lâng m̄ kóng-kóo, siàu-liân m̄ bat pó. 附錄
50 落水平平沉,全無重頭輕。 Lo̍h tsuí pênn-pênn tîm, tsuân bô tāng-thâu-khin. 附錄
51 毛毛仔雨落久,塗嘛會澹。 Mn̂g-mn̂g-á hōo lo̍h-kú, thôo mā ē tâm. 附錄
52 毛呼龜粿粽,紅包隨你送。 Môo-honn ku kué tsàng, âng-pau suî lí sàng. 附錄
53 媒人保入房,無保一世人。 Muê-lâng pó ji̍p pâng, bô pó tsi̍t-sì-lâng. 附錄
54 腹肚若水櫃,胸坎若樓梯。 Pak-tóo ná tsuí-kuī, hing-khám ná lâu-thui. 附錄
55 歹竹出好筍,好竹出痀崙。 Pháinn tik tshut hó sún, hó tik tshut ku-lún. 附錄
56 跋一倒,抾著一隻金雞母。 Pua̍h tsi̍t tó, khioh-tio̍h tsi̍t tsiah kim ke-bó. 附錄
57 三百六十行,行行出狀元。 Sann-pah la̍k-tsa̍p hâng, hâng-hâng tshut tsiōng-guân. 附錄
58 掃地掃壁角,洗面洗耳空。 Sàu-tè sàu piah-kak, sé-bīn sé hīnn-khang. 附錄
59 細漢偷挽匏,大漢偷牽牛。 Sè-hàn thau bán pû, tuā-hàn thau khan gû. 附錄
60 雙手抱孩兒,才知爸母時。 Siang-tshiú phō hâi-jî, tsiah tsai pē-bú sî. 附錄
61 少年袂曉想,食老毋成樣。 Siàu-liân bē-hiáu siūnn, tsia̍h-lāu m̄-tsiânn-iūnn. 附錄
62 心歹無人知,喙歹上厲害。 Sim pháinn bô lâng tsai, tshuì pháinn siōng lī-hāi. 附錄
63 燒瓷的食缺,織蓆的睏椅。 Sio-huî--ê tsia̍h khih, tsit-tshio̍h--ê khùn í. 附錄
64 相罵無揀喙,相拍無揀位。 Sio-mē bô kíng tshuì, sio-phah bô kíng uī. 附錄
65 相分食有賰,相搶食無份。 Sio-pun tsia̍h ū tshun, sio-tshiúnn tsia̍h bô hūn. 附錄
66 收瀾收予焦,予你生一个有𡳞脬。 Siu-nuā siu hōo ta, hōo lí senn tsi̍t ê ū lān-pha. 附錄
67 收瀾收離離,明年招小弟。 Siu-nuā siu-lī-lī, mê-nî tsio sió-tī. 附錄
68 輸人毋輸陣,輸陣歹看面。 Su lâng m̄ su tīn, su tīn pháinn-khuànn bīn. 附錄
69 媠䆀無比止,愛著較慘死。 Suí bái bô pí tsí, ài-tio̍h khah-tshám sí. 附錄
70 大甲溪放草魚──有準無。 Tāi-kah-khe pàng tsháu-hî──ū tsún bô. 附錄
71 頭大面四方,肚大居財王。 Thâu tuā bīn sù-hong, tóo tuā ki tsâi-ông. 附錄
72 頂港有名聲,下港上出名。 Tíng-káng ū miâ-siann, ē-káng siōng tshut-miâ. 附錄
73 頂司管下司,鋤頭管畚箕。 Tíng-si kuán ē-si, tî-thâu kuán pùn-ki. 附錄
74 查埔也著疼,查某也著晟。 Tsa-poo iā tio̍h thiànn, tsa-bóo iā tio̍h tshiânn. 附錄
75 生食都無夠,哪有通曝乾。 Tshenn tsia̍h to bô-kàu, ná ū thang pha̍k-kuann. 附錄
76 飼囝無論飯,飼爸母算頓。 Tshī kiánn bô-lūn pn̄g, tshī pē-bú sǹg tǹg. 附錄
77 千途萬途,毋值得翻田塗。 Tshian tôo bān tôo, m̄ ta̍t-tit huan tshân thôo. 附錄
78 春雺曝死鬼,夏雺做大水。 Tshun bông pha̍k-sí kuí, hā bông tsò-tuā-tsuí. 附錄
79 春天後母面,欲變一時間。 Tshun-thinn āu-bú bīn, beh piàn tsi̍t sî-kan. 附錄
80 食人頭鍾酒,講人頭句話。 Tsia̍h lâng thâu tsing tsiú, kóng lâng thâu kù uē. 附錄
81 食人一斤,也著還人四兩。 Tsia̍h lâng tsi̍t kin, iā tio̍h hîng lâng sì niú. 附錄
82 一某無人知,兩某相卸代。 Tsi̍t bóo bô-lâng tsai, nn̄g bóo sio-sià-tāi. 附錄
83 一个囡仔較鬧熱三个大人。 Tsi̍t ê gín-á khah lāu jia̍t sann ê tuā-lâng. 附錄
84 一日走拋拋,一暝點燈膋。 Tsi̍t ji̍t tsáu-pha-pha, tsi̍t mê tiám ting-lâ. 附錄
85 一人一家代,公媽隨人祀。 Tsi̍t lâng tsi̍t ke tāi, kong-má suî lâng tshāi. 附錄
86 一暝全頭路,天光無半步。 Tsi̍t mê tsuân thâu-lōo, thinn-kng bô-puànn-pōo. 附錄
87 上山看山勢,入門看人意。 Tsiūnn suann khuànn suann-sì, ji̍p-mn̂g khuànn lâng ì. 附錄
88 做官若清廉,食飯著攪鹽。 Tsò kuann nā tshing-liâm, tsia̍h-pn̄g tio̍h kiáu iâm. 附錄
89 做戲的欲煞,看戲的毋煞。 Tsò-hì--ê beh suah, khuànn-hì--ê m̄ suah. 附錄
90 大人愛趁錢,囡仔愛過年。 Tuā-lâng ài thàn-tsînn, gín-á ài kuè-nî. 附錄
91 大人儉一喙,囡仔食甲飫。 Tuā-lâng khiām tsi̍t tshuì, gín-á tsia̍h kah uì. 附錄
92 有囝有囝命,無囝天註定。 Ū kiánn ū kiánn miā, bô kiánn thinn tsù-tiānn. 附錄
93 有狀元學生,無狀元先生。 Ū tsiōng-guân ha̍k-sing, bô tsiōng-guân sian-sinn. 附錄

1